Artikel 1: Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Behavioral Insights Company (hierna te noemen: BIC) en u (hierna te noemen: Opdrachtgever). De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Totstandkoming en duur overeenkomst

2.1 De opdracht komt tot stand op het moment dat BIC de ondertekende overeenkomst retour ontvangt.
2.2 Een opdracht dient altijd binnen twaalf maanden na de start van de werkzaamheden te worden afgerond, tenzij afwijkende afspraken in de overeenkomst zijn vastgelegd.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van BIC zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is afgesproken. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

3.2 De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.

Artikel 4: Annulering

4.1 Annulering van de opdracht door de opdrachtgever is enkel mogelijk voorafgaand aan de aanvangsdatum van de werkzaamheden. Indien van toepassing, gelden daarbij de navolgende annuleringskosten (% van de overeengekomen totaalprijs) die door BIC in rekening gebracht kunnen worden:

  • Tot twee maanden voor aanvang:  20%
  • Tussen twee maanden en één maand voor aanvang:  25%
  • Tussen één maand en 2 weken voor aanvang:  50%
  • Minder dan 2 weken voor aanvang: 100%

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 BIC spant zich in om de opdracht zo goed mogelijk te vervullen. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. BIC is slechts aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht, wanneer deze direct veroorzaakt worden doordat BIC aantoonbaar roekeloos heeft gehandeld.

5.2 De aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat uit de tekortkoming zoals beschreven in artikel 5.1 is beperkt tot het bedrag van de vergoeding dat BIC voor de opdracht heeft ontvangen. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.

5.3 Iedere aansprakelijkheid van BIC voor eventuele door Opdrachtgever geleden gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan alle schade als gevolg van iedere vorm van gebruik van de onderzoeksuitkomsten en adviezen door Opdrachtgever en derden.

5.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan BIC worden verstrekt. Indien dit niet gebeurt, heeft BIC het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of de kosten die voortvloeien uit de vertraging tegen de geldende tarieven bij Opdrachtgever in rekening te brengen. BIC is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 6: Intellectueel eigendom & Geheimhouding

6.1 BIC heeft het recht alle uit de producten en diensten voortkomende resultaten te gebruiken voor andere doeleinden. Dit alles voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

6.2 De door BIC verstrekte producten en diensten zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door Opdrachtgever. Ieder verdergaand gebruik of exploitatie van de verstrekte producten en diensten levert een inbreuk en daarmee overtreding van deze bepaling door Opdrachtgever op.

6.3 Opdrachtgever verplicht zich geen producten of diensten openbaar te maken op manieren die de verstrekte gegevens van BIC overdrijft, verdraait, of de goede naam of de onderneming van BIC kan schaden.

6.4 Opdrachtgever begrijpt en gaat ermee akkoord BIC schriftelijk te informeren indien Opdrachtgever van plan is reclame-uitingen, openbare verklaringen, marketingmateriaal, persberichten e.d. te vervaardigen die (een deel van) de Te Leveren Producten of enig onderdeel van de diensten bevatten. Opdrachtgever zal een dergelijke openbare verklaring uitsluitend doen met voorafgaande schriftelijke toestemming van BIC.

6.5 Indien Opdrachtgever hetgeen bepaald in artikel 6.2 t/m 6.4 overtreedt, verbeurt Opdrachtgever jegens BIC zonder voorafgaande ingebrekestelling of juridische procedure een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000, – (vijftigduizend euro) per overtreding en een bedrag van € 5.000, – (vijfduizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt een en ander onverlet het recht om tevens schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1 Op alle overeenkomsten tussen BIC en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van BIC.