“Met gedragsinzichten bouwen aan een betere toekomst.”

Meer BIC

Wij geloven dat gedrag een belangrijke rol speelt bij veel uitdagingen van deze tijd. En omdat mensen al genoeg aan hun hoofd hebben, mogen ze daar best een handje bij geholpen worden. En dat is waar wij aan werken bij Behavioral Insights Company: gedragsverandering bewerkstelligen door gedragsinzichten toe te passen in de praktijk.

Onze Ethische Principes

Kundige adviseurs

Wij dragen er zorg voor dat onze professionele activiteiten worden uitgevoerd door personen die bekwaam zijn om interventies in bepaalde contexten te ontwerpen, ontwikkelen, en te evalueren.

Context fit

Wij overwegen tot op welke hoogte gedragswetenschappelijke interventies de geschikte interventie zijn in een bepaalde context.

Integriteit

Wij handelen eerlijk, zijn open en transparant bij het ontwikkelen van interventies op basis van gedragsinzichten.

Co-creatie

Wij overwegen in hoeverre onze activiteiten acceptabel zijn voor de betrokkenen. We respecteren de zorgen van de betrokkenen en ondernemen stappen om deze mee te nemen.

Respect

Wij voeren onze activiteiten uit met respect voor de autonomie, privacy en diversiteit van mensen.

Vertrouwelijkheid

Wij respecteren de vertrouwelijkheid van informatie die wordt verzameld bij onze professionele activiteiten en maken geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie over een klant openbaar zonder schriftelijke instemming.

Transparantie

Wij zijn transparant over het onderwerp, de aard, en het doel van dataverzameling.

Mensgericht

Wij denken na over de doelen van onze activiteiten, voornamelijk of interventies dienen om betere keuzes en groter welzijn van de doelgroep(en) te faciliteren.

Oog voor kwetsbare groepen

Wij zorgen ervoor dat individuen niet worden geschaad of nadelig worden beïnvloed door onze professionele activiteiten en houden rekening met de impact op kwetsbare groepen en kwesties van eerlijkheid en diversiteit bij het ontwerpen en implementeren van interventies.

Zuivere belangen

Beoordelen in hoeverre onze organisatie belangenconflicten heeft en nemen passende maatregelen om deze belangenconflicten te vermijden en aan te pakken als ze zich voordoen.

Achtergrond

keyboard_arrow_down

De befaamde psycholoog Skinner zei in 1971 dat geen context neutraal is. Alles beïnvloedt gedrag. Als je iets maakt – een dienst, communicatie-uiting, of een verandering in een fysieke omgeving – ben je altijd gedrag aan het beïnvloeden.Het is dus belangrijk om onze omgeving met veel zorg en aandacht te ontwerpen, om zo mensen te helpen zelf een goede keuze te maken. We vinden bij BIC dat wanneer we vanuit de wetenschap kunnen begrijpen hoe hetgeen we ontwikkelen ons gedrag beïnvloedt, we ons best moeten doen om met die kennis de wereld een betere plek te maken, voor mens én natuur.
Vrijwel alles dat mensen maken beïnvloedt dus ons gedrag. Maar dat betekent niet dat we geen ethische evaluatie meer hoeven te doen over onze op gedragsinzichten gebaseerde interventies. Consumenten, burgers en medewerkers ervaren invloeden die ze anders niet zouden ervaren. Zeker omdat we mensen ook onbewust (willen) veranderen, vinden we het belangrijk dat we dat doen vanuit een aantal basisprincipes én binnen hele specifieke kaders. Dit helpt ons om waar nodig een afweging te maken over het wel of niet aangaan van projecten of het ontwerpen van interventies. Zo kunnen we onze doelgroepen, klanten, en onszelf altijd en in alle eerlijkheid uitleggen wat we doen en waarom we dat doen.
Ethische kwesties verschillen sterk tussen domeinen en casussen. Dat maakt het erg lastig om vooraf te stellen waar we wel of niet aan meewerken. We kijken in iedere context kritisch naar wat we goed of fout vinden. Daarvoor hebben we een aantal principes die onze medewerkers wijzen op onze organisatie specifieke aanpak en ethiek. Zo leiden we ook onze klanten richting ethische toepassing van werk binnen het veld van de toegepaste gedragswetenschap.

Uitsluiting

keyboard_arrow_down

Een aantal zaken sluiten we absoluut uit. Hier willen we geen bijdrage aan leveren, omdat we geloven dat die de wereld niet beter maken. Dat zijn bedrijven en producten in de tabaksindustrie, bontindustrie, en wapenhandel. Verder leveren we onze diensten niet aan politieke partijen, omdat we geloven dat burgers hun politieke opvattingen in vrijheid moeten kunnen vormen. Tot slot zullen wij nooit een bijdrage leveren aan het verwerken van gedragsinzichten in kindermarketing, ten behoeve van het verkopen van producten die niet bijdragen aan de gezondheid van kinderen. Voornamelijk omdat we geloven dat het kinderbrein nog helemaal niet in staat is (rationele) afwegingen te maken, vooral voor de lange termijn. Beïnvloeding vinden wij daar dus niet op zijn plaats.

Onze toewijding aan diversiteit, eerlijkheid en inclusie

keyboard_arrow_down

Als toegepaste gedragswetenschappers, zijn we ons bewust van de vele soorten biases in onze samenleving. We doen ons uiterste best om hier rekening mee te houden en iedere vorm van racisme, seksisme, of discriminatie te bestrijden.
We ontwikkelen onze oplossingen altijd met klanten of partners in het veld. Op deze manier krijgen we inzicht in de beleving van de mensen waarvoor we de oplossing ontwerpen, ín de context waar het gedrag plaatsvindt. Verder testen we oplossingen om er snel van te leren en er zo zeker van te zijn dat onze ontwerpen en oplossingen echt werken voor onze gehele doelgroep.Daarnaast geloven we sterk in het aannemen van mensen met verschillende ervaringen, achtergronden, en vaardigheden omdat we weten dat diverse teams betere oplossingen produceren voor (complexe) problemen. We staan voor gelijke kansen en staan open voor eenieder die zichzelf inhoudelijk geschikt vindt voor een vacature.