Waarop is dit beleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op (het gebruik van) de website www.bicnl.nl en onze dienstverlening. In dit beleid wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies.

Wat doen wij?

Behavioral Insights Company (hierna: BIC) verwerkt de data die de bezoeker van de website verstrekt voor het aanvragen van een kennismakingsgesprek en de data van klantrelaties en leads. Deze data omvat onder andere voornaam, achternaam, e-mailadres, en telefoonnummer.

Daarnaast verzamelt BIC technische data en gegevens via cookies, waaronder het IP-adres van de betrokkene en diens zoekgedrag.

Waarom doen wij dit?

BIC verzamelt en verwerkt de genoemde data voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden van vragen;
 • Het inplannen van een kennismakingsgesprek;
 • De doeleinden in het cookiebeleid, waaronder het opmaken van een profiel over de gebruiker, teneinde het online surfgedrag en de voorkeuren van de gebruiker vast te stellen;
 • Systeemgerelateerde en statistische doeleinden;
 • Technische redenen, zoals optimalisatie van de website;
 • Contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Belastingaagifte

Indien BIC de persoonsgegevens van de betrokkene voor andere doeleinden wil gaan verwerken, zal de betrokkene hierover geïnformeerd worden voorafgaand aan deze nieuwe verwerking.

Wat is de grond hiervoor?

De verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene vindt voor zover nodig plaats op grond van toestemming.

Indien sprake is van een overeenkomst tussen de betrokkene en BIC (bijvoorbeeld omdat de betrokkene diensten van BIC afneemt), dan is het leveren van de genoemde informatie daarvoor echter noodzakelijk.

BIC heeft daarnaast een gerechtvaardigd belang om een goed werkende website en passende dienstverlening aan te kunnen bieden, afgestemd op de behoeftes van de gebruiker.

Tot slot verwerkt BIC gegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

BIC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wat zijn de rechten van de betrokkene?

 • Intrekken toestemming: De betrokkene heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken, of om de gevraagde gegevens niet te verstrekken.
 • Inzage: de betrokkene heeft te allen tijde het recht om BIC te verzoeken om zijn persoonsgegevens in te zien.
 • Rectificatie / verwijdering: de betrokkene heeft te allen tijde het recht om BIC te verzoeken tot rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens.
 • Beperking / bezwaar: de betrokkene heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn gegevens aan te vragen of om bezwaar te maken tegen de verwerking.
 • Data-overdracht: de betrokkene kan BIC verzoeken om de persoonsgegevens, die aan BIC zijn verstrekt, te ontvangen (zodat die weer gedeeld kunnen worden met een andere partij).
 • Klacht: de betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie: aanvullende informatie over de rechten van de betrokkene is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, of via de contactgegevens hieronder.

U kunt een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bo@bicnl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

BIC gaat strikt vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van de betrokkene en heeft passende maatregelen genomen tegen verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn zowel technisch als organisatorisch van aard en omvatten onder andere, maar niet uitsluitend de volgende maatregelen:

 • De toegang tot de persoonsgegevens is gelimiteerd tot bepaalde personen binnen BIC;
 • Gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Microsoft, Google Analytics en Hubspot, die passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens;
 • De website maakt gebruik van een SSL-certificaat.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bo@bicnl.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

BIC verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Welke cookies en waarom?

Door het gebruik van cookies vergaart BIC informatie over het gebruik van de website en de voorkeuren van de betrokkene. Informatie wordt in de vorm van kleine tekstbestanden (‘cookies’) opgeslagen op het apparaat van de betrokkene. Deze informatie kan dan bij een volgend bezoek aan de website weer worden gecommuniceerd naar BIC.

BIC maakt gebruik van verschillende cookies:

Functionele cookies
Informatie over de herkenning van de betrokkene op de website. De voorkeuren van de betrokkene worden opgeslagen. Het gebruik van functionele cookies is noodzakelijk voor het goed werken van de website van BIC. De betrokkene kan functionele cookies verwijderen via de instellingen van de browser.

Sessie cookies  
Informatie die enkel betrekking heeft op de (korte) bezoeksessie zelf, en die noodzakelijk is om deze sessie (technisch) goed te laten verlopen.

Google Analytics
Via de Website worden cookies doorgegeven aan Google. BIC maakt vervolgens gebruik van de “Analytics”-dienst om rapportages te verkrijgen over de wijze waarop betrokkenen de website gebruiken. Google kan (of wordt wettelijk verplicht) de informatie te delen met derden. BIC heeft toestemming gegeven aan Google om de informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. BIC heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

Tracking / Third-party cookies
Informatie over het zoekgedrag van de betrokkene, om zo advertenties en pop-ups af te stemmen op het profiel van de gebruiker.

Social Media cookies
Op de website staan buttons die doorverwijzen naar sociale websites van BIC. De websitehouders van de sociale netwerken kunnen door een klik op de buttons informatie vergaren, hier heeft BIC geen invloed op. BIC vergaart geen informatie door een klik op de buttons. De gebruiker dient het privacy- en of cookiebeleid van desbetreffende websitehouder te raadplegen voor meer informatie.

Wat is de grond hiervoor?

De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op grond van de gerechtvaardigde belangen van BIC. Zonder deze cookies kan BIC geen goed werkende website aanbieden.

Contact

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van ons privacy- en cookiebeleid kan contact worden opgenomen met:

Behavioral Insights Company
Proostwetering 47, 3604 DB, Maarssen
Telefoonnummer: 06 – 28 47 72 97
E-mailadres: bo@bicnl.nl